Kerala School Kalolsavam - Result : HS Sanskrit

Sl.No Item Sl.No Item
1 808 - Prabhashanam 2 818 - Vandematharam
3 819 - Sangha Ganam 4 812 - Ashtapathi (Boys)
5 817 - Nadakam 6 816 - Koodiyattam
7 809 - Chambuprabhashanam 8 813 - Ashtapathi (Girls)
9 815 - Ganalapanam (Girls) 10 807 - Padyamchollal
11 814 - Ganalapanam (Boys) 12 801 - Upanyasarachana
13 805 - Aksharaslokam 14 811 - Padakam (Girls)
15 803 - Kavitharachana 16 802 - Katharachana
17 806 - Prasnothari 18 810 - Padakam (Boys)
19 804 - Samasyapooranam