Kerala School Kalolsavam - Result : HS Sanskrit

Sl.No Item Sl.No Item
1 816 - Koodiyattam 2 811 - Padakam (Girls)
3 805 - Aksharaslokam 4 819 - Sangha Ganam
5 810 - Padakam (Boys) 6 818 - Vandematharam
7 817 - Nadakam 8 806 - Prasnothari
9 809 - Chambuprabhashanam 10 813 - Ashtapathi (Girls)
11 812 - Ashtapathi (Boys) 12 808 - Prabhashanam
13 815 - Ganalapanam (Girls) 14 814 - Ganalapanam (Boys)
15 802 - Katharachana 16 807 - Padyamchollal
17 804 - Samasyapooranam 18 801 - Upanyasarachana
19 803 - Kavitharachana