Kerala School Kalolsavam - Result : HS Arabic

Sl.No Item Sl.No Item
1 719 - Nadakam 2 715 - Musharah
3 717 - Sambhashanam 4 712 - Prasangam (Arabic)
5 714 - Prasnothari 6 704 - Tharjama ( Arabic)
7 716 - Nikhandu Nirmanam 8 718 - Sangha Ganam
9 705 - Poster Nirmanam 10 707 - Padyam Chollal(Girls)
11 703 - Caption Rachana 12 702 - Katharachana
13 706 - Padyam Chollal (Boys) 14 701 - Upanyasam - Arabic
15 713 - Quran Parayanam 16 710 - Kathaprasangam
17 709 - Arabi Ganam (Girls) 18 708 - Arabi Ganam (Boys)
19 711 - Mono Act