Kerala School Kalolsavam - Result : HS Arabic

Sl.No Item Sl.No Item
1 718 - Sangha Ganam 2 712 - Prasangam (Arabic)
3 706 - Padyam Chollal (Boys) 4 713 - Quran Parayanam
5 707 - Padyam Chollal(Girls) 6 719 - Nadakam
7 715 - Musharah 8 717 - Sambhashanam
9 701 - Upanyasam - Arabic 10 702 - Katharachana
11 704 - Tharjama ( Arabic) 12 703 - Caption Rachana
13 705 - Poster Nirmanam 14 716 - Nikhandu Nirmanam
15 710 - Kathaprasangam 16 714 - Prasnothari
17 709 - Arabi Ganam (Girls) 18 708 - Arabi Ganam (Boys)
19 711 - Mono Act