Finished Items in HS Arabic
Sl.No Item Sl.No Item
1    701 - Upanyasam - Arabic 2    702 - Katharachana
3    703 - Caption Rachana 4    704 - Tharjama ( Arabic)
5    705 - Poster Nirmanam 6    706 - Padyam Chollal (Boys)
7    707 - Padyam Chollal(Girls) 8    708 - Arabi Ganam (Boys)
9    709 - Arabi Ganam (Girls) 10    710 - Kathaprasangam
11    711 - Mono Act 12    712 - Prasangam (Arabic)
13    713 - Quran Parayanam 14    714 - Prasnothari
15    715 - Musharah 16    716 - Nikhandu Nirmanam
17    717 - Sambhashanam 18    718 - Sangha Ganam
19    719 - Nadakam